.

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

รอบที่ 2 โควตา ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง


ตามที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ได้มีการจัดการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 โควตา ครั้งที่ 1 นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติ ดังนี้

  1. ยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 15 - 28 กุมภาพันธ์ 2566
  2. รายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามรายละเอียดท้ายประกาศนี้ตั้งแต่วันที่ 17 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

หากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่สามารถมารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้แจ้งความประสงค์ขอรายงานตัวในภายหลัง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ 0918673532


# เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร
ยืนยันสิทธิ์ 66208081 พระณัฐวัฒน์ ปริวฑฺฒโน (มูลสิงห์) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ยืนยันสิทธิ์ 66208082 พระมหาคณิศร ปญฺญาวชิโร (ดวงชานนท์) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ยืนยันสิทธิ์ 66208083 พระชัยรัตน์ กมโล (คำหาญ) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ยืนยันสิทธิ์ 66208149 พระจักรรินทร์ อธิจิตฺโต (แก้วโย) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ยืนยันสิทธิ์ 66208154 นายอิสรา อุทธบูรณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ยืนยันสิทธิ์ 66208168 พระปลัดคมกริช ปญฺญาปทีโป (เทศโล) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ยืนยันสิทธิ์ 66208169 พระวีระยุทธ กิตฺติโก (ประทุมวัน) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ยืนยันสิทธิ์ 66208171 พระมหาสหัสวรรษ ถิรจิตฺโต (ผิวแก้วดี) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ยืนยันสิทธิ์ 66208172 พระจรวย เขมจิตฺโต (อยู่เย็น) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ยืนยันสิทธิ์ 66208173 พระอรรถกร ญาณกโร (พัดพิมาย) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ยืนยันสิทธิ์ 66208206 พระปิยะพงค์ ปิยภาณี (ประดิษจา) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ยืนยันสิทธิ์ 66208207 พระพีรวัส เหมวณฺโณ (สามารถ) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ยืนยันสิทธิ์ 66208016 นางสาวพรพรรณ สายศักดา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ยืนยันสิทธิ์ 66208042 นางสาวญาณันธร บุดดี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ยืนยันสิทธิ์ 66208049 นายสุทธิศักดิ์ แรงบาง หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ยืนยันสิทธิ์ 66208053 นางสาวสุทธิตา หัสดา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ยืนยันสิทธิ์ 66208086 นางสาวณัฐพร ทองขัน หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ยืนยันสิทธิ์ 66208089 นางสาวสุพรรษา สุสุข หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ยืนยันสิทธิ์ 66208090 นางสาวศิรภัสสร สมมุติ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ยืนยันสิทธิ์ 66208142 นางสาวปนัดดา คุณสนอง หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ยืนยันสิทธิ์ 66208143 นางสาวมุทิตา สุวรรณรอด หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ยืนยันสิทธิ์ 66208162 นางสาวอิริยา จันทะนุด หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ยืนยันสิทธิ์ 66208163 นางสาวกัญญาณัฐ บำรุงเกาะ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ยืนยันสิทธิ์ 66208164 นางสาวพรวิมล รัตนวงษ์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ยืนยันสิทธิ์ 66208189 นางสาวกิตติมา กมล หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ยืนยันสิทธิ์ 66208190 นางสาวณัฎฐนิชา บ้านหว้าน หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ยืนยันสิทธิ์ 66208001 นางสาวปรียาภรณ์ นามปัญญา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208002 นางสาวภัคจิรา แสงรัตน์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208007 นางสาวกนกวรรณ จันทะคุณ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208012 นางสาวกิตติมา สีหาชัย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208017 นางสาววัชราภรณ์ ถาละคร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208018 นางสาวจิราภรณ์ ศิริสวัสดิ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208030 นางสาวอรปรียา พันธะบัวศรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208031 นางสาวอมรรัตน์ แมะครบุรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208032 นางสาวสุภธิดา แสงทอง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208048 นายศิลปกรรม ฉิมหลวง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208078 นางสาวพรรณสุภา เย็นมาก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208079 นางสาวทิพวรรณ นันทโคตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208087 นางสาวปราถณา พสุนนท์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208088 นางสาวนิรชา ปัตถาไม หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208136 นางสาวสิรีพร อำนวยการ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208174 นางสาวภัทรมาศ นันทจันทร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208187 นางสาวจิราพร พลศิริ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208194 นางสาวมาริษา ศรีครินทร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208196 นางสาวนัฐริกา ทะหมุน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208202 นางสาวจันทิมา คงบุญ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208204 นางสาววิภาลักษณ์ บุญนาค หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208022 นางสาวสุภาพร สุยเหง้า หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208139 นายปฎิภาณ ชาบุรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208140 นางสาวกัลยพร ตันวัฒนเสรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208161 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีบุญเรือง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208185 นางสาวทิพเกษร บางประเสริฐ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208186 นางสาวหทัยชนก ลุนละวงษ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208003 นางสาวเจษฎากร รักพินิจ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208006 นางสาวมาริษา ธัญญารัก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208008 นางสาวนิตยา พิมสาลี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208025 นายอนุสรณ์ ธนูศิลป์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208035 นางสาวอารยา สีหาไชย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208047 นางสาวนันทพร สว่างเนตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208064 นางสาวประกายมาศ อาจหาญ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208065 นางสาวลูกหว้า วงศ์สีดา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208112 พระวิรุฬห์วุธ สุมงคโล (จอกลอย) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208159 นายชาญวิทย์ สามารถ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208184 นางสาวทิตาวีร์ บิลโภชน์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208188 นางสาวสุขาวดี อ่อนปุย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208191 นางสาวอรทัย ศรีกงพาน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208192 นางสาวอริสรา โพธิราช หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208193 นายกรรชัย เวทชสิทธิ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208197 นายอดิศร สินสุพรรณ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208203 นายณัฐภัทร บุญรินทร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4ปี)
Photo