.

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

รอบที่ 2 โควตา ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง


ตามที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ได้มีการจัดการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 โควตา ครั้งที่ 2 นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติ ดังนี้

  1. ยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม - 21 เมษายน 2566
  2. รายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามรายละเอียดท้ายประกาศนี้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม - 19 พฤษภาคม 2566

หากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่สามารถมารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้แจ้งความประสงค์ขอรายงานตัวในภายหลัง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์ 0918673532


# เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร
ยืนยันสิทธิ์ 66208213 พระอมร อมรธัมโม (คงประสิทธิ์) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ยืนยันสิทธิ์ 66208221 พระพชรดนัย ภูริสีโล (นิยมดุสดี) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ยืนยันสิทธิ์ 66208228 พระอุดมชัย อุตฺตโม (แก้วส่องใส) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ยืนยันสิทธิ์ 66208233 พระสงกรานต์ ชาทะโร (ศรีอ่อน) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ยืนยันสิทธิ์ 66208234 พระรังสิมันต์ อธิปัญโญ (เทพบุตร) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ยืนยันสิทธิ์ 66208210 นางสาววราพร กันทะลา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ยืนยันสิทธิ์ 66208211 นางสาวสิรินกร รัตน์สันเทียะ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ยืนยันสิทธิ์ 66208212 นางสาวนลินนิภา ชานัย หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ยืนยันสิทธิ์ 66208232 สามเณรวีรภัทร โหงผ้วย หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ยืนยันสิทธิ์ 66208235 พระสมชาย ปภาโส (พิมพ์เนาว์) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ยืนยันสิทธิ์ 66208174 นางสาวภัทรมาศ นันทจันทร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208209 นางสาวทิพยาภรณ์ ศรีชมภู หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208222 นางสาวอภิญญา ไพริน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208236 นางสาวเมขลา ใจอิสาน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208237 นางสาวพรชนัน แท่นหิน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208238 นางสาวอนิตสรา บุตรว หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208240 นางสาวขวัญแก้ว เจียมา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208241 นางสาวเจนจิรา น้อยแพง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208242 นางสาวนิวาริน เตโช หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208239 นางสาวเอกจิตรา สุนทร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208025 นายอนุสรณ์ ธนูศิลป์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208208 นางสาวถิรวรรณ สายสุริยา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4ปี)
ยืนยันสิทธิ์ 66208231 นางสาวชนิสรา เกษาพันธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4ปี)
Photo